Rozwód – co warto wiedzieć?

by redakcja

Rozwód to jedno z bardziej przykrych, a czasem nawet traumatycznych wydarzeń zarówno dla rozwodzących się małżonków, jak i dla dzieci. Jedną z obiegowych opinii jest pogląd, zgodnie z którym sprawy rozwodowe są szczególnie skomplikowane i potrafią trwać nawet latami. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce, jak kwestie związane z rozwodem zostały uregulowane w polskich przepisach prawnych.

Rozwód – kiedy jest orzekany?

Rozwód jest uznawany – obok śmierci jednego z małżonków bądź uznania go za zmarłego oraz unieważnienia małżeństwa – za jedną z przyczyn ustania małżeństwa. W polskim ustawodawstwie brak jest ścisłej definicji tego pojęcia, opisano za to przede wszystkim przyczyny i skutki rozwodu oraz sytuacje, w których rozwodu nie można udzielić. Warunkiem koniecznym do tego, aby rozwód mógł zostać orzeczony przez sąd, jest wystąpienie trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełność oznacza, że rozkład pożycia małżeńskiego powinien objąć wszystkie więzi między małżonkami, to znaczy:

  • duchową,
  • fizyczną,
  • gospodarczą.

Z kolei druga cecha charakterystyczna rozwodu – trwałość – występuje wówczas, gdy można wywnioskować na podstawie innych okoliczności sprawy, że powrót do dawnego pożycia już między małżonkami już nie nastąpi (trwałość jest tym elementem, który odróżnia rozwód od separacji). Warto przy tym zauważyć, iż w obowiązujących regulacjach prawnych nie zawarto klarownych wytycznych odnośnie okresu czasu rozkładu pożycia małżeńskiego, aby ów rozkład mógł być uznany jako trwały. Za każdym razem określenie trwałości rozkładu pożycia  powinno wynikać z faktycznego stanu danej sprawy oraz obiektywnej oceny.

Dowiedz się więcej na: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozwod-warszawa/

W jakich sytuacjach nie można orzec rozwodu?

Zgodnie z art. 56 Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, niemożliwe jest, mimo wystąpienia innych przesłanek, udzielenie przez sąd rozwodu w następujących okolicznościach:

  • w wyniku rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci. Z punktu widzenia sądu, priorytetową sprawą jest dobro małoletnich dzieci małżonków. W przypadku, gdy małżeństwo wychowuje wspólnie dzieci, rozwód może zostać udzielony jedynie wtedy, gdy sąd uzna, że rozwód będzie wywierał pozytywny wpływ na dzieci, a przynajmniej – wpływ ten nie będzie tak negatywny, jak wspólne życie małżonków;
  • rozwodu żąda tylko ten małżonek, który jest winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyrazi na to zgody. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy drugi małżonek udzieli zgody na  rozwód, bądź jego odmowa nie jest dopuszczalna, gdyż byłaby sprzeczna z  zasadami współżycia społecznego, rozwód może zostać udzielony;
  • z innych przyczyn, gdy orzeczenie rozwodu przez sąd stałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego;

Rozwód za porozumieniem stron oraz z winy małżonka

W polskim ustawodawstwie dopuszcza się udzielenie rozwodu z orzeczeniem winy lub bez takiego orzeczenia. Pierwszy przypadek wiąże się z dłuższą batalią sądową oraz postępowaniem dowodowym – do najczęstszych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego (a w konsekwencji rozwodu) zalicza się m.in. agresję fizyczną i psychiczną ze strony jednego z małżonków, niewierność oraz niegospodarność. Z kolei rozwód za porozumieniem stron jest możliwy tylko za zgodą obojga małżonków.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz