Pieniądze z faktur bez czekania na termin płatności?

by redakcja serwisu

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się często z okazjami inwestycyjnymi, które mogą przynosić wysoką stopę zwrotu. W sytuacji, gdy w firmie znajdują się wolne środki, nieplanowana inwestycja mogąca zwiększyć zyski nie stanowi problemu. Jednakże w sytuacjach, w których środki pieniężne są zamrożone w nieopłaconych fakturach z tytułu długiego terminu płatności, korzystne okazje inwestycyjne mogą bezpowrotnie minąć. Lekarstwem na takie sytuacje jest bezsprzecznie faktoring. Czym jest faktoring i na czym polega? Dlaczego warto z niego korzystać? I w jakich branżach najlepiej się sprawdza?

Faktoring.

Faktoring jest usługą finansową, opartą na umowie cywilnoprawnej. I polega na wykupieniu przez firmę faktoringową określoną mianem faktora nieprzeterminowanych roszczeń faktoranta, czyli przedsiębiorcy udokumentowanych fakturami.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca nie musi czekać na otrzymanie zapłaty od kontrahenta do terminu wystawionego na fakturze. Sprzedając bowiem wierzytelność  firmie faktoringowej, może otrzymać zapłatę w ciągu kilku dni, a nawet w ciągu kilku godzin.

Podstawowe warianty faktoringu.

Faktoring dzieli się na 3 podstawowe podtypy.

  • Pierwszy rodzaj to faktoring pełny określany również mianem faktoringu właściwego lub bez regresu. Jest to faktoring, który oprócz asekuracji płynności finansowej chroni dodatkowo przed niewypłacalnością płatnika faktury. Ponieważ w przypadku faktoringu pełnego odpowiedzialność za spłatę zobowiązania z faktury w całości ponosi firma faktoringowa.
  • Drugi podtyp to faktoring niepełny znany również jako faktoring z regresem. Jest usługą finansową, w której stroną odpowiedzialną za terminową spłatę zobowiązania jest faktorant, czyli przedsiębiorca. W przypadku braku terminowej płatności ze strony odbiorcy faktury przedsiębiorca jako faktorant jest zobowiązany do zwrotu pozyskanych od faktora środków pieniężnych w terminie określonym w umowie faktoringu.
  • I ostatnim rodzajem faktoringu jest faktoring mieszany, w którym faktor, czyli firma faktoringowa jest stroną, która przejmuje odpowiedzialność finansową w razie braku terminowej zapłaty przez płatnika faktury. Jednakże jedynie do wysokości kwoty, określonej w umowie faktoringowej. Po przekroczeniu limitu określonego w umowie, faktoring przyjmuje postać faktoringu niepełnego z regresem, w którym odpowiedzialność za płatność przechodzi na faktoranta, czyli przedsiębiorcę.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu?

Zaletą faktoringu jest finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności. W praktyce faktoring chroni przed powstaniem zatorów finansowych, a nawet utratą płynności finansowej. Ponadto w przypadku faktoringu pełnego może stanowić doskonałe zabezpieczenie przed ewentualną niewypłacalnością kontrahenta. Oprócz tego wartością dodaną jest bezsprzecznie możliwość odliczenia kosztów finansowania od podatku dochodowego i VAT.

Branże, dla których faktoring jest niezastąpiony.

Faktoring jest szczególnie przydatną formą finansowania w branżach, w których specyfika wymaga stosowania odroczonych terminów płatności. Do branż takich należą przede wszystkim:

  • budownictwo,
  • branża transportowa,
  • meblarska,
  • produkcyjna
  • oraz górnicza.

Ponadto faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla branży drzewnej, w pośrednictwie pracy, eksporcie i sprzedaży hurtowej.

Zobacz również te artykuły

Zostaw komentarz